مجوز کار یا پرمیت یک اظهارنامه رسمی است که احتیاطات الزام در خصوص فعالیت هایی که محتمل است همراه با وقوع خطرات خاصی باشند صادر می شود. در واقع پرمیت یک ابزار کنترلی در شرایط نامناسب و یا خطرناک جهت حفظ سالمت و ایمنی کارکنان می باشد. هدف از تدوین دستورالعمل پرمیت، به منظور برقرار نمودن شیوه صحیح و یکسان برای اخذ مجوز برای انجام کار و حصول اطمینان از برنامه ریزی و توجه ویژه به مخاطرات انجام کار و ریسک هایی که ممکن است ایمنی کارکنان و تاسیسات کارخانه و کیفیت محیط زیست را به مخاطره اندازد می باشد. به عبارت دیگر هدف کلی از ایجاد سیستم صدور پرمیت این است که فعالیت هایی که به صورت غیر روزمره (غیر روتین) انجام می گیرد را کنترل نماید. انجام بعضی از فعالیت های غیر استاندارد و خطرآفرین نیازمند کسب مجوز از مدیریت ایمنی است. سیستم مجوز کار یک مجموعه رسمی مکتوب، به منظور کنترل عملیاتی می باشد که به طور بالقوه به عنوان فعالیت های خطرناک تعریف می گردند. زمانی که انجام یک کار ممکن است بر روی پرسنل و محیط زیست یا تجهیزات کارخانه اثرات شدید بگذارد، صدور پرمیت الزامی است. خصوصیات اصلی سیستم مجوز کار یا پرمیت شامل موارد زیر است:

  • مشخص کند که چه کسی اجازه انجام کار را دارد و چه کسی مسئول اعمال احتیاطات ویژه مورد نیاز است.
  • آموزش و راهنمایی های الزم در زمینه صدور و استفاده از مجوز انجام کار را صادر نماید.
  • پایش و ارزیابی سیستم تحت مجوز کار به منظور اطمینان از صحت کار در سیستم.

جهت دریافت جزوه آموزشی پرمیت یا مجوز ایمنی، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه آموزشی پرمیت یا مجوز ایمنی