جزوه های مهندسی ایمنی و HSE

آموزش عمومی مسئولین ایمنی کارگاهها

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان و پیمانکاران

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگری

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک - مرکز تحقیقات

حدود مجاز مواجه شغلی ویرایش پنجم-1400.pdf

وسایل حفاظت فردی

ارزیابی ریسک - اندیشه فرازان

ایمنی انبار

سیستم ارتینگ.pdf

قانون کار.pdf

احیاء تنفسی در برق گرفتگی.pdf

مبانی ایمنی در برق.pdf

اصول ایمنی جرثقیل و ریگری.pdf

ایمنی جرثقیل.pdf

رانندگی تدافعی.pdf

مقررات ملی ساختمان - مبحث 12.pdf

اصلاحيه مصوبه «ارتقاء ايمني تخريب و گودبرداري_هاي ساختماني شهر تهران» ا.pdf

ایمنی برق (دکتر رضا غلام نیا)

بسته آموزشی صدا در محیط کار

طبقه بندي خطاي انساني.pdf

پرمیت ایمنی در کار

شاخص Safe T.pdf

شاخص حوادث.pdf

قوانین کار - کارشناسی ایمنی.pdf

قوانین ایمنی محیط کار.pdf

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 1

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 2

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 3

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 4

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 5

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 6

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 7

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 8

جزوه ایمنی برق (کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی) - 9

ایمنی کارفرمایی - جزوه 1

ایمنی کارفرمایی - جزوه 2

لوازم حفاظت فردی - مرکز تحقیقات

آموزش مدیریت بحران

مفاهیم استاندارد در حوزه ایمنی

مهندسی ایمنی حریق

پایش ایمنی

مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی

برنامه مدیریت سبز در ادارات

ایمنی برق عمومی

سیکل رخداد حوادث

شاخص حوادث

HSE plan-final11.pdf

HSE-MS book.pdf

ایمنی مخازن (1)

ایمنی مخازن (2)