دوره های مدیریتی و استقرار سیستم

سامانه ثبت نام دوره های آموزشی

دریافت مطالب آموزشی با موضوعات ایمنی و جزوه های HSE

آشنایی با دوره های آموزش ایمنی، HSE، مدیریت و پیراپزشکی


عناوین دوره های آموزش مدیریت و استقرار سیستمها


مستندسازی استاندارد ISO45001

مستندسازی استاندارد ISO45001


مدیریت HSE ویژه مدیران و سرپرستان

مدیریت HSE ویژه مدیران و سرپرستان


مبانی استاندارد اعتباربخشی بیمارستانمبانی استاندارد اعتباربخشی بیمارستان


مستندسازی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)مستندسازی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)


مدیریت عمومیمدیریت عمومی


مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


مدیریت دانشمدیریت دانش


سیستم نظام 5S

سیستم نظام 5S


مستندسازی ISO14001مستندسازی ISO14001


مستندسازی ISO9001مستندسازی ISO9001


ممیزی سیستم ISO45001ممیزی سیستم ISO45001


ممیزی سیستم ISO14001ممیزی سیستم ISO14001


ممیزی سیستم IMSممیزی سیستم IMS


سرممیزی IMSسرممیزی IMS


مبانی استاندارد ISO31000مبانی استاندارد ISO31000


استقرار سیستم HSE-MSاستقرار سیستم HSE-MS


تدوین برنامه استراتژیک و شاخص های بهبود کیفیتتدوین برنامه استراتژیک و شاخص های بهبود کیفیت


مبانی سیستم HACCP

مبانی سیستم HACCP


در صورت دریافت مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره های آموزشی، از طریق پل های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:

تلفن ثابت: 44178290 - 021             تلفن همراه:  09919719644