آیین نامه و دستورالعملهای ایمنی

آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه ایمنی

 1. استاندارد ایمنی الکتریکی در سیستمهای فشار ضعیف.pdf
 2. استاندارد تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف - سیستمهای سیم کشی.pdf
 3. ایمنی تاسیسات گرمایی الکتریکی-1.pdf
 4. ایمنی تاسیسات گرمایی الکتریکی-2.pdf
 5. ایمنی تاسیسات گرمایی الکتریکی-3.pdf
 6. آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران.pdf
 7. آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه.PDF
 8. آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال.pdf
 9. آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی.pdf
 10. آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور - جدید.pdf
 11. آیین نامه کارهای سخت و زیان آور.pdf
 12. استانداردهای ایمنی لیفتراک.pdf
 13. آیین نامه ایمنی پیمانکاری.pdf
 14. آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه.pdf
 15. آیین نامه ایمنی کار بر روی خطوط برقدار.pdf
 16. دستورالعمل بررسی ایمنی آسانسور.pdf
 17. بسته آموزشی صدا در محیط کار.pdf
 18. آیین نامه وسایل حفاظت فردی.pdf
 19. آیین نامه سیستم اتصال به زمین.pdf
 20. راهنمای حمل دستی بار.pdf
 21. راهنمای ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی.pdf
 22. دستورالعمل مدیریت پسماند.pdf
 23. دستورالعمل شرايط و ويژگيهاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم.pdf
 24. قانون کار (کلیات).pdf
 25. فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار.pdf
 26. شاخص های آنتروپومتری استاتیکی.pdf
 27. ایمنی ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی.pdf
 28. آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی.pdf
 29. آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاهها.pdf
 30. آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق.pdf
 31. سیستمهای قدرت بدون وقفه (UPS)
 32. آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
 33. دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری.pdf
 34. آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری.pdf
 35. آیین نامه حفاظت عمومی در کارگاهها.pdf
 36. آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها.pdf
 37. استاندارد ایمنی لیفتراک    
 38. 60529 IEC - درجه حفاظت بدنه تجهیزات IP
 39. 60529 IEC - درجه حفاظت بدنه تجهیزات IP 2
 40. دستورالعمل اجرایی سیستم اتصال به زمین
 41. آیین نامه ایمنی دستگاه های براده برداری
 42. استاندارد NFPA 30
 43. مقررات ایمنی گازها و مایعات تحت فشار