مقالات

بخشی از مقالات آقای دکتر امیر ثابت محمدی که در کنفرانس های بین المللی ارائه و در نشریات بین المللی به چاپ رسیده است.

Considering job stress in nurses and its impact on patients safety using statistical methods
(Amir Sabet Mohammadi)
(Study and ranking the impact of nurse's job stress on patients safety using Analytic Hierarchy Process (AHP
(Amir Sabet Mohammadi)
مقایسه و رتبه بندی عوامل استرس شغلی پرستاران و نقش آن بر ایمنی بیمار با استفاده از روش آماری SPSS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
(محمد گودرزی نیک، امیر ثابت محمدی)
بررسی و رتبه بندی رابطه استرس شغلی پرستاران بر ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP
(محمد گودرزی نیک، امیر ثابت محمدی)
بررسی عوامل استرس شغلی پرستاران و نقش آن بر ایمنی بیمار با استفاده از روشهای آماری
(امیر ثابت محمدی)
Comparison and prioritization of nurses’ stressors and its role on patient’s safety using SPSS and AHP methods
(Amir Sabet Mohammadi)

لطفا برای دریافت مطالب علمی بر روی لینک، کلیک نمایید.