تعرفه دوره های مجازی

تعرفه دوره های غیر حضوری به شرح ذیل می باشد:


با صدور گواهینامه از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 4 ساعته: 600،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 8 ساعته: 1،000،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 12 ساعته: 1،600،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 20 ساعته: 2،000،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 24 ساعته: 2،600،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 32 ساعته: 3،400،000 ریال


با صدور گواهینامه از سوی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امیر کبیر

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 4 ساعته: 700،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 8 ساعته: 1،150،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 12 ساعته: 1،800،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 20 ساعته: 2،300،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 24 ساعته: 2،900،000 ریال

دوره های آموزشی معادل دوره های حضوری 32 ساعته: 3،700،000 ریال