خدمات مشاوره

موسسه اندیشه فرازان در راستای علم آموزی و انتقال تجارب مشاورین و کارشناسان مجرب به کارفرمایان، کارشناسان و متخصصین صنعت ایمنی و بهداشت کار و همچنین نیروی کار، در حوزه های ایمنی و بهداشت،HSE، مدیریت سیستمها و پیراپزشکی و بر اساس مجوزهای رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دانشگاه تربیت مدرس، دوره های اموزشی برگزار می نماید. طیف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای شامل کل کشور می باشد و بر اساس چیدمان تشکیل دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری (مجازی) تمام گروه های مشمول می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از سوی وزارت کار

مشاوره استقرار سیستم استاندارد بیمارستانی


نکته حائز اهمیت این است که با توجه به قوانین اتخاذ شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اخذ صلاحیت ایمنی برای کارفرمایان، پیمانکاران و متخصصین ایمنی (کارشناسان مهندسی ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه ای و HSE)، دوره های مرتبط با این مجوز در موسسه اندیشه فرازان با بهترین کیفیت علمی برگزار می گردد.


مشاوره استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه
موضوع قابل توجه در این موسسه، ارائه مشاوره در خصوص تمام موضوعات آموزشی و استقرار سیستمهای ایمنی و مدیریت بحران، سیستمهای مدیریت و ایزو، ارزیابی ریسک و ... بوده که با توجه به شرایط مالی و بومی سازمان درخواست کننده، بهترین و با کیفیت ترین راه حل ها پیش بینی و به کارفرما پیشنهاد می گردد. همچنین در تمام مدت اجرای پروژه و مشاوره، این موسسه در کنار کارفرمایان محترم در جهت نیل به اهداف قدم بر می دارد.


مشاوره استقرار سیستم ایمنی و مدیریت بحران در صنعت
هدف موسسه اندیشه فرازان، اجرای قوانین حاکم بر نظام کار با در نظر گرفتن مدیریت منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی و زیست محیطی می باشد.
effective و Performance موضوعات مهم در اجرای مشاوره به سازمان ها محسوب می شود.
افتخار موسسه اندیشه فرازان، کسب رضایت مشتری و بهبود فرایندها می باشد