شرایط تخفیف

شرایط بهره مندی از تخفیفات موسسه اندیشه فرازان به شرح ذیل می باشد:

انفرادی

۱. تخفیف ۱۰٪ برای دانشجویان با رشته های تحصیلی مرتبط با عنوان دوره آموزشی درخواستی

۲. تخفیف ۵٪ برای دانشجویان با رشته های تحصیلی غیر مرتبط با عنوان دوره آموزشی درخواستی

۳. تخفیف ۱۰٪ برای شاغلین در شغل های مرتبط با عنوان دوره آموزشی درخواستی

۴. تخفیف ۵٪ برای شاغلین در شغل های غیر مرتبط با عنوان دوره آموزشی درخواستی

۵. تخفیف ۱۵٪ برای شرکت کنندگانی که فاصله منطقه سکونت آنان تا تهران بیش از ۳۰۰ کیلومتر است

۶. تخفیف ۳۰٪ برای شرکت کنندگانی که بیش از سه دوره آموزشی در موسسه اندیشه فرازان گذرانیده اند

۷. بهره مندی از حضور رایگان در یک دوره آموزشی به ازای معرفی ۵ نفر در همان دوره آموزشی

سامانه ثبت نام دوره های آموزش مجازی

سامانه ثبت نام دوره های ایمنی ، HSE و مدیریت

سامانه ثبت نام دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گروهی

۱. در صورت تشکیل سه دوره آموزشی برای شرکتها و موسسات، به مدت یک سال مابقی دوره های درخواستی به میزان 30% تخفیف ارائه می گردد.

2. در صورت تشکیل دوره آموزشی در محل موسسه یا شرکت درخواست کننده، در محاسبات مالی برای هر پارت آموزشی میزان 20% تعداد شرکت کنندگان به عنوان تخفیف لحاظ می گردد.

3. انجام تست روانشناسی و شخصیت جهت واحدهای شغلی در موسسه درخواست کننده بصورت رایگان


با توجه به نوع قرارداد و دوره ها و مشاوره های درخواستی، شرایط ویژه برای سازمان مربوطه لحاظ که متعاقبا اعلام می گردد.