سخنرانی جنجالی


سخنرانی جنجالی دکتر امیر ثابت محمدی در جمع فرهیختگان

/post-41

دکتر امیر ثابت محمدی بمناسبت اعیاد شعبانیه در جمع فرهیختگان دانشگاهی، به موضوع نارضایتی و استرس جامعه پرداخت. ایشان بیان داشت که بلحاظ ثروت و دسترسی به منابع، کشور مشکلی ندارد و این استفاده از منابع و سوء مدیریت است که توسط برخی افراد بی کفایت، باعث گردیده تا مردم در تنگنای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرند.