صدور گواهینامه

گواهینامه های صادر شده از طرف موسسه به شرح ذیل می باشد:


گواهینامه ملی:

1. گواهینامه رسمی از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2. گواهینامه از سوی دانشگاه تربیت مدرس

3. گواهینامه از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس

4. گواهینامه از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر


گواهینامه بین المللی:

1. گواهینامه بین المللی QAL انگلستان

2. گواهینامه بین المللی IRQC انگلستان