برگزاری دوره های آموزشی

دوره های آموزشی در موسسه اندیشه فرازان به چهار صورت برگزار می گردد:

1. برگزاری دوره های آموزشی حضوری در محل دانشگاه تربیت مدرس/جهاد دانشگاهی تربیت مدرس/ جهاد دانشگاهی امیرکبیر

2. برگزاری دوره های آموزشی حضوری در محل شرکت/موسسه درخواست کننده در تمام نقاط کشور

3. برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری (مجازی) که در قسمت دوره های غیر حضوری توضیحات کامل ارائه شده است

4. برگزاری دوره های مجازی و آنلاین (ویدئو کنفرانس) که شرکت کنندگان بصورت آنلاین در تمام نقاط کشور امکان شرکت در دوره آموزشی را داشته و پس از پایان دوره آنلاین، آزمون مورد نظر برگزار و در صورت اخذ حدنصاب، گواهینامه صادر و ارسال می گردد.